Benzodiazepinen informatie

Discussie in 'Farmaceutische drugs' gestart door Tijdloos, 12 mrt 2011.

Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories
 1. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Benzodiazepine

  De benzodiazepinen (BDZ) zijn medicijnen die behoren tot een geneesmiddelengroep met sederende (kalmerende, slaapbevorderende) en anxiolytische (gevoelens van angst verminderende) eigenschappen. De ontdekking van deze middelen was een grote medische doorbraak. Met name omdat deze middelen beter worden verdragen, en in overdosering veel veiliger zijn dan de tot dan toe veel gebruikte barbituraten.Benzodiazepinen worden op grote schaal voorgeschreven, in Nederland per jaar ongeveer 10 miljoen recepten. Tot aan 2002 is het gebruik elk jaar toegenomen.Vanaf 1 januari 2009 worden veel van deze medicijnen alleen nog vergoed door de ziektekostenverzekering indien de arts op het recept een bepaalde code (B2 code: betreffende specifieke aandoeningen) schrijft.

  Chemie

  De term benzodiazepine heeft betrekking op het deel van de structuur dat bestaat uit een benzeenring die gefuseerd is met een 7-delige diazepine-ring. In de figuur hiernaast gaat het dus om de bovenste twee ringen. Alle medisch belangrijke benzodiazepines hebben een 5-aryl substituent en een 1,4 diazepine ring. In de figuur is dat de onderste ring, een zogenaamde fenylgroep en de zevendelige ring met op de plaatsen 1 en 4 een stikstofatoom. Een uitzondering hierop is clobazam met een 1,5 diazepine ring. De benzodiazepines bestaan uit het basisskelet van deze ringen, en verschillen van elkaar qua substituenten

  Farmacologie

  De effecten van BDZs zijn voor het overgrote deel het gevolg van hun effect op de hersenen. De belangrijkste effecten zijn sedatie, slaapbevordering, vermindering van angst, spierverslapping, geheugenverlies en anti-epileptische eigenschappen. Deze effecten komen tot stand doordat de BDZs op bepaalde receptoren in de hersenen, te weten de GABA-A-receptor aangrijpen. De GABA-A receptor bestaat uit 5 onderdelen, die opgebouwd zijn uit zogenaamde subunits. De meerderheid van de GABA-A receptoren in de hersenen bestaat uit α- , β- , en γ-subunits in de verhouding 2:2:1. Benzodiazepinen versterken selectief de werking van GABA, door binding op het grensvlak van de α –en γ subunits van de receptor. (Niet aan α4 –of α6 subunits.)

  Ondanks de farmacologische overeenkomsten tussen de BDZs, verschillen ze sterk in hun klinische bruikbaarheid. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door verschillen in halveringstijd (werkingsduur). De meeste benzodiazepinen hebben metabolieten die eveneens werkzaam zijn. De halveringstijd kan hierdoor oplopen tot 100 uur. Dit geldt met name voor de stoffen die nordazepam als metaboliet hebben: zoals bijvoorbeeld chloordiazepoxide, clorazepinezuur, diazepam, ketazolam, medazepam en prazepam. Ter illustratie: Een middel met een zeer korte halveringstijd kan worden gebruikt voor het inleiden van een narcose, een middel met een lange halveringstijd kan langdurige vermindering van angst en spanning geven.

  Het is nog steeds niet duidelijk of de anxiolytische effecten en de sederende effecten hetzelfde zijn: vermindert de angst omdat de spieren ontspannen en men zich een beetje loom voelt, of bestaat er ook een specifiek angstdempend effect? Interacties met andere geneesmiddelen zijn zeldzaam. Wel dient men op te passen met het gelijktijdig gebruik van alcohol en andere stoffen die de alertheid verminderen, zij versterken elkaars suffer-makende werking.

  Indicaties

  Slaapmiddelen (hypnotica)
  Een lijst met preparaten: stofnaam gevolgd door (merknaam) van Benzodiazepinen die als slaapmiddel worden gebruikt. Meestal wordt een kort werkende benzodiazepine gekozen voor slaapstoornissen.

  zeer kort werkend
  brotizolam (Lendormin) – midazolam (Dormicum) – triazolam (Halcion)
  kortwerkend
  – loprazolam (Dormonoct) – lorazepam (Temesta) – lormetazepam (Loramet) – oxazepam (Seresta) – temazepam (Normison)
  middellangwerkend
  nitrazepam (Mogadon)

  Langwerkende benzodiazepinen worden meestal niet als hypnotica (slaapmiddel) voorgeschreven aangezien ze overdag nog doorwerken. Meestal kiezen artsen voor de kortwerkende middelen, soms voor de zeer kort werkende middelen en een enkele keer voor middellange- of langwerkende middelen.

  langwerkend
  Langwerkende benzodiazepinen worden maar zelden als slaapmiddel voorgeschreven omdat ze soms meer dan 12-24 uur werken. Bij regelmatige inname kan de halveringstijd oplopen tot wel 75-100 uur bij diazepam en vergelijkbare benzodiazepinen.

  flunitrazepam (Rohypnol)

  Flunitrazepam is, ondanks zijn lange eliminatiehalfwaardetijd, toch te beschouwen als een kortwerkend hypnoticum. Omdat het verdelingsvolume van flunitrazepam zo groot is, wordt de werkingsduur niet meer door eliminatie bepaald maar door de distributie over de weefsels (distributiehalfwaardetijd is 3 uur).

  Angstverminderende middelen (anxiolytica)

  Nog niet onder slaapmiddelen genoemde benzodiazepinen die vooral als angstverminderend middel worden gegeven, min of meer gesorteerd van kort- naar langwerkend:

  * alprazolam (Xanax) (kortwerkend)
  * bromazepam (Lexotanil) (middellangwerkend)
  * chloordiazepoxide (Librium) (langwerkend)
  o (Librium is een oude merknaam, maar de naam wordt vaak nog gebruikt voor chloordiazepoxide. Het bestaat nog wel, maar meestal worden goedkopere varianten van chloordiazepoxide voorgeschreven)
  * clobazam (Frisium)
  * clorazepinezuur (Tranxene) (clorazepaat) (langwerkend)
  * diazepam (Valium) (Valium is een oude merknaam, net als Librium/chloordiazepoxide, zie hierboven.)
  * flurazepam (Dalmadorm)
  * ketazolam (Unakalm)
  * medazepam (Nobrium)
  * nordazepam (Calmday)
  * prazepam (Reapam)

  Werking in het brein (kort)

  Diagram of mechanism of action of the natural neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric acid) and benzodiazepines on nerve cells (neurons) in the brain)
  [​IMG]
  Andere indicaties

  Soms worden benzodiazepinen ook voorgeschreven tegen epilepsie. Een voorbeeld hiervan is clonazepam. Dit type medicijnen vermindert namelijk de prikkelgevoeligheid van de patiënt, waardoor epileptische klachten uitblijven. Daarnaast kan gekozen worden voor gebruik van deze middelen als verdovingsmiddel in de laatste levensfase.

  Bijwerkingen

  De meeste veelvuldig optredende bijwerkingen zijn een rechtstreeks gevolg van hun werkingsmechanisme.

  * Slaperigheid overdag is de meest gemelde bijwerking, met risico's voor rijgedrag en besturen van machines, met name bij de langwerkende middelen.
  * Afname van de concentratie en geheugenverlies, waardoor het aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis wordt bemoeilijkt. Leren voor school of studie gaat moeizaam.
  * Beïnvloeding van de kwaliteit van de slaap. De hoeveelheid droomtijd (REM slaap) neemt af. Men heeft deze nodig - onder andere - om nieuwe dingen te kunnen aanleren en voor de verwerking van emoties.
  * Toegenomen eetlust en gewichtstoename.
  * Verminderd libido.
  * Huidreacties.
  * Katergevoel na het wakker worden.

  Misbruik

  Flunitrazepam (Rohypnol) of "rooie knol", wordt soms gebruikt als "rape drug". Met name in combinatie met alcohol kan het spierverslappende effect en het geheugenverlies ervoor zorgen dat in het uitgaanscircuit mensen misbruikt kunnen worden. Alle benzodiazepines zijn vanwege hun misbruikbaarheid opgenomen in lijst II van de Opiumwet.

  Een overdosis leidt zelden tot overlijden, vanwege de geringe giftigheid van deze middelen. Overigens is de kans op overlijden bij een overdosis van hypnotische benzodiazepines, en met name de krachtige zoals flunitrazepam, temazepam en midazolam aanzienlijk hoger dan bij een overdosis van anxiolytische benzodiazepines. Ook de kortwerkende anxiolytische benzodiazepines zijn hierin gevaarlijker, met name Alprazolam.[6]

  Soms worden met benzodiazepinen andere verslavingen in stand gehouden omdat ze de negatieve effecten van de andere verslaving tegen kunnen gaan. Vaak wordt dit moedwillig en stiekem door de patiënt gedaan. Bijvoorbeeld een alcoholist die weer gaat drinken omdat hij of zij weet voldoende medicatie in huis te hebben om weer af te kunnen kicken.

  Terugdringen en afbouwen van het gebruik

  Bij landurig gebruik treedt tolerantie op: men heeft een steeds hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Indien tolerantie optreedt, lopen patiënten de kans psychisch en lichamelijke verslaafd te raken. Als men dan wil stoppen, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Deze verschijnselen zijn vaak dezelfde als waarvoor men het middel gebruikt, bijvoorbeeld angst en slapeloosheid. Voorts kunnen lichamelijke klachten zoals tremor, zweten, tintelingen, maag-darmproblemen etc. voorkomen.

  Volgens een in 2004 gepubliceerd onderzoeksrapport van het IVO gebruikte in 1993 ongeveer 7% van de Nederlandse ouderen (55-plussers) langdurig en vaak (5 of meer dagen per week) benzodiazepinen. Ruim de helft van hen is in de periode 1994-1999 minder gaan gebruiken of gestopt. Maar ongeveer 1% van de ouderen is in diezelfde periode juist langdurig frequente gebruiker geworden. In 1992 gebruikte in Nederland ongeveer 450.000 personen langer dan een jaar een BDZ. Chronisch gebruik (langer dan 3 maanden) is slechts zelden een goede behandelmethode. Redenen om het chronisch gebruik terug te dringen zijn: gebrek aan bewijs voor werkzaamheid op de lange termijn, gedragsveranderingen, geheugenverlies en verslaving. Bij ouderen verhoogt BDZ-gebruik de kans op heupfracturen met 50%.

  Om het misbruik van benzodiazepinen terug te dringen worden vanaf 1 januari 2009 in Nederland veel van deze medicijnen niet meer vergoed. Het gaat dan wel alleen om gebruik wegens onrust en angst- en slaapstoornissen. Gebruik tegen angststoornissen die niet op andere medicatie reageren, zekere psychiatrische aandoeningen, epilepsie en verdoving in de laatste fase van het leven wordt wel vergoed. Aanvullend hierop wordt diazepam ook vergoed bij spierspasmen. Het effect van de vergoedingsmaatregel was gering, veel mensen betaalden liever dan te stoppen.

  Afbouwschema

  Het eventuele succes van een dosisreductie is mede afhankelijk van leeftijd, duur van de inname, dosis en de ernst van de klachten waarvoor het benzodiazepine werd gegeven. Het hieronder beschreven schema is niet de enige manier om te minderen. Des te hoger de dosering en des te langer het gebruik, des te voorzichtiger de afbouw dient te geschieden. Dit heeft tot doel de ontwenningsverschijnselen te minimaliseren.

  Stap 1. Overschakeling naar een benzodiazepine met lange halveringstijd zoals diazepam. Het overschakelen moet gradueel gebeuren. Indien de patiënt het benzodiazepine in meerdere giften per dag nam, wordt het best één dosis per keer gesubstitueerd: meestal wordt gestart met de dosis vóór het slapengaan

  Stap 2. Bij elke stap zou om de twee weken met één tiende of één achtste van de aanvankelijke dosis kunnen worden geminderd. Afbouwen met 1/8 per 2 weken duurt 14 weken. Regelmatige controle door een huisarts is verstandig. Zulke kleine afbouw stappen zijn vaak niet mogelijk omdat er geen tabletten in voldoende kleine doses beschikbaar zijn. De patiënt of zijn arts kunnen de apotheker vragen speciale capsules te maken. Of men kan zelf de tabletten handmatig of met een speciale 'pillenbreker' breken tot de juiste dosering.

  Stap 3. Wanneer de dagdosis nog slechts 0,5 mg diazepam (of het equivalent daarvan) bedraagt, dient volledig te worden gestopt. Aanvullende behandeling tijdens het afbouwen kan bestaan uit gedragstherapie, relaxatietherapie, groepstherapie of het gebruik van een antidepressivum of een bètablokker.

  Lijst van alle (op dit moment) benzodiazepines:
  Benzodiazepines

  Adinazolam
  Alprazolam
  Arfendazam
  Avizafone
  Bentazepam
  Bretazenil
  Bromazepam
  Brotizolam
  Camazepam
  Chlordiazepoxide
  Ciclotizolam
  Cinolazepam
  Clazolam
  Climazolam
  Clobazam
  Clonazepam
  Clorazepate
  Clotiazepam
  Cloxazolam
  Cyprazepam
  Delorazepam
  Diazepam
  Doxefazepam
  Elfazepam
  Estazolam
  Ethyl carfluzepate
  Ethyl dirazepate
  Ethyl loflazepate
  Etizolam
  Fletazepam
  Flubromazepam
  Fludiazepam
  Flunitrazepam
  Flurazepam
  Flutazolam
  Flutemazepam
  Flutoprazepam
  Fosazepam
  Gidazepam
  Girisopam
  Halazepam
  Haloxazolam
  Iclazepam
  Imidazenil
  Ketazolam
  Lofendazam
  Lopirazepam
  Loprazolam
  Lorazepam
  Lormetazepam
  Meclonazepam
  Medazepam
  Menitrazepam
  Metaclazepam
  Mexazolam
  Midazolam
  Nerisopam
  Nimetazepam
  Nitrazepam
  Nitrazepate
  Nordazepam
  Oxazepam
  Oxazolam
  Phenazepam
  Pinazepam
  Pivoxazepam
  Prazepam
  Premazepam
  Proflazepam
  Pyrazolam
  QH-II-66
  Quazepam
  Reclazepam
  Remimazolam
  Rilmazafone
  Ripazepam
  Ro48-6791
  SH-053-R-CH3-2′F
  Sulazepam
  Temazepam
  Tetrazepam
  Tofisopam
  Triazolam
  Triflubazam
  Uldazepam
  Zapizolam
  Zolazepam
  Zomebazam

  Gouden tip!
  Ga naar de dokter als het een probleem is/word die kan je het beste helpen!
   
  Rustzoeker vindt dit leuk.
 2. maynerd

  maynerd Experimenterende gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Wow... Bedankt voor uitleg en tips...
   
 3. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Indicatie van doseringen/voorbeelden:
   

  Bijgevoegde bestanden:

  • Benzos.png
   Benzos.png
   Bestandsgrootte:
   23 KB
   Weergaven:
   42.786
  Rustzoeker vindt dit leuk.
 4. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Benzodiazepinen uitgebreidde informatie

  Extra info over eventuele gevolgen van langdurig (chronisch) gebruik van benzodiazepinen/slaapmedicatie.

  Dit Is nog in de maak alle tips/opmerkingen/kritiek zijn welkom!

  Nadelen/gevolgen van langdurig gebruik

  - verminderde alertheid
  - afname geheugenfuncties
  - kans op ontstaan van verslaving
  - verhoogd val risico
  - hoger verkeersongevallen
  - hoge kosten (direct en indirect)
  - tolerantie en heftige ontwenningsverschijnselen bij afbouw
  - Er –in tegenstelling tot dat wat veel hulpverleners en patiënten denken- zeker
  voordelen verbonden zijn aan het staken van benzodiazepinegebruik.
  - Er duidelijke risicogroepen aan te wijzen zijn voor het problematisch gebruik van
  benzodiazepinen.

  Aanvullende informatie

  Een redelijk accurate schatting is dat nu 12% van de Nederlandse bevolking benzodiazepinen gebruikt, waarvan het in 90% van de gevallen om een herhalingsrecepten gaat.
  Benzodiazepines zijn volop in de media, het kost gemiddeld 4 euro per maand om benzodiazepines te gebruiken (bron: Farmacotherapeutisch Kompas; zie bijlage onderaan). Om financiële redenen hoeven mensen dus niet te stoppen. Toch ziet VWS dit als kans om mensen met hun neus op de feiten te drukken en benzodiazepinengebruik af te keuren. “Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn niet onschuldig!”, schrijft het DGV in haar voorlichtingsfolder. Helaas is er van eerlijke voorlichting geen sprake. De gebruiker wordt betutteld en de benzodiazepines worden ongenuanceerd beoordeeld. Het is echter essentieel dat de patiënt weet waarom het wellicht beter is om te stoppen, in plaats van alleen veroordeeld te worden om het gebruiken van benzodiazepines. Enige nuance is hier wel op zijn plek. Benzodiazepinengebruik moet gezien worden als een tijdelijke overeenkomst die gesloten wordt tussen patiënt, arts en geneesmiddel, de overeenkomst moet opgeheven worden zodra de uitgangspunten van de overeenkomst niet meer geldig zijn.

  Natuurlijk zijn er goede redenen te bedenken waarom langdurig gebruik van benzodiazepines niet goed is. Over de bijwerkingen van benzodiazepines en lange termijn gevolgen kan een dik verslag gemaakt worden. Over alle mogelijke ontwennings-verschijnselen , en de geestelijke en lichamelijke verslaving die er ook bij komt.
  Helemaal zeker is het niet maar er zijn aanwijzingen dat langdurig gebruik van benzodiazepines, net als langdurig gebruik van alcohol, blijvende geheugenstoornissen, dementie, ten gevolge kan hebben. Van kortwerkende middelen zijn ook black-outs na intoxicatie beschreven.

  Als er ook (regelmatig) alcohol word bij gebruikt is het extra lastig om het goed af te bouwen en met de drank zo snel mogelijk stoppen. Het werkt beide dempend op het centraal zenuwstelsel wat als gevolg heeft dat het effect van beide middelen sterker worden. En is dus altijd zoals ook iedere arts zou zegt absoluut af te raden. Anders zit je later letterlijk op je eigen extra blaren als je stopt. Daar heeft niemand wat aan en al helemaal jijzelf niet!

  Overdosis

  Overdosis van benzodiazepines worden met enige regelmaat genomen. Soms wil iemand "er even niet zijn" soms betreft het een serieuze suïcidepoging. De verschijnselen beperken zich meestal tot slaapdronken zijn en verwardheid. In combinatie met alcohol en andere slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen benzodiazepines wel een dodelijk gevolg krijgen. Overdosering kan worden tegengegaan door toediening van een benzodiazepine antagonist (flumazenil). Door de beschikbaarheid van dit middel zijn veel suïcides voorkomen.

  Therapie/Arts

  De eerste reden om de overeenkomst te verbreken heeft betrekking op de ziekte/klachten van de patiënt. Na verloop van tijd is de ziekte wellicht in ernst verminderd en zou behandeling met benzodiazepines niet meer nodig zijn. Als dit niet het geval is, moet wellicht een andere therapie ingezet worden die de ziekte beter kan behandelen. Het inzetten van een nieuwe behandeling is in deze situatie belangrijk, omdat benzodiazepines verslavend zijn en gebruik daardoor vervelend voor de patiënt is. Het verslavende element alleen al zou reden genoeg zijn de overeenkomst te verbreken.


  Laatste aanvulling:


  • Langdurig gebruik van benzodiazepines kan aanleiding geven tot ongewenste effecten zoals geheugenstoornissen, concentratie- en coördinatiestoornissen, duizeligheid, depressie, emotionele armoede, toegenomen angst, en psychische en fysieke afhankelijkheid.
  • Bij personen die gedurende lange tijd benzodiazepines gebruiken, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden wanneer ze stoppen met de inname.
  • De acute symptomen zijn psychisch (zenuwachtigheid, slapeloosheid, hallucinaties, concentratiestoornissen, agressie, …) en/of fysiek (hoofdpijn, tics, tremor, zweten, tintelingen, gastro-intestinale problemen, …). Bijna alle acute ontwenningsverschijnselen zijn een uiting van angst. Bepaalde symptomen zijn bijzonder karakteristiek voor ontwenning van benzodiazepines, met name de overgevoeligheid voor divers eprikkels (geluid, licht, aanraking, smaak, geur) en perceptiestoornissen (b.v. gevoel van trillende vloer, gevoel dat de muur of vloer scheef staat).
  • Bij een minderheid van de patiënten, geschat op 10 à 15 %, treden langetermijneffecten op die pas na enkele maanden of zelfs jaren verdwijnen. De belangrijkste langdurende symptomen zijn angst, slapeloosheid, depressie, verschillende sensoriële en motorische symptomen, maagdarmstoornissen en geheugenstoornissen en cognitieve stoornissen.
  Het stoppen met benzodiazepines moet dan ook gebeuren onder begeleiding van een arts. De kans op slagen is moeilijk voorspelbaar. Jonge leeftijd is een gunstige factor terwijl lange duur van de inname, hoge dosis, en de ernst van de klachten waarvoor het benzodiazepine werd gestart, eerder negatieve factoren zijn.
  • Er bestaat geen twijfel dat afbouwen van chronisch benzodiazepinegebruik gradueel moet gebeuren, met progressieve daling van de dosis over een aantal maanden.
  Plotse of te snelle afbouw, vooral wanneer hoge doses werden gebruikt, kan ernstige dervingverschijnselen (convulsies, psychotische reacties, acute angsttoestand) uitlokken, en verhoogt de kans op langdurige symptomen. De snelheid van afbouwen moet individueel worden vastgesteld. De snelheid hangt af van meerdere factoren zoals dosis en type benzodiazepine, gebruiksduur, levensstijl, vroegere ervaringen.

  gezondheid.be
  e-psychiater
  Trimbos
  Wikipedia
   

  Bijgevoegde bestanden:

 5. Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Is het slim om benzo's te gebruiken na xtc zodat je weer kunt slapen?
  Ik had gehoord dat het heftig chill is, maar ik weet het dus niet zeker.
  En ik heb gehoord dat je met benzo's je xtc trip kunt beëindigen, wat dus slim zou zijn als je slecht gaat.
  Klopt dit?
  En waar moet je benzo's vooral niet mee combineren?
   
 6. Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  De benzo's die ik heb kunnen regelen zijn overigens valium.
  Ik wil vrijdag een wit speakertje gooien en het zou fijn zijn als ik erna gewoon kon slapen.
  Zijn die te combineren?
   
 7. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie
  Op je eerste vraag is het slim om benzo's te gebruiken na mdma? (Het zal de stofje zal niet direct stoppen maar wel een groot verschil uit kunnen maken, minder angstig gemoedelijker etc.) Zal ik moeten zeggen dat dat erg persoonlijk is hoe het werkt/hoe snel je in slaap valt en hoe erge tolerantie je hebt voor benzo's eventueel.. Maar onthoud dit wel goed alsjeblieft:
  Stimulerende middelen en downers tegelijk is geen aanrader aangezien het elkaars werking beïnvloed.

  Maar met bescheidde hoeveelheden wel, en wacht tot de mdma goed is uitgewerkt (of dat het zo goed als compleet is uitgewerkt.
  Combineer benzo's liever niet met alcohol % andere middelen die op je centrale zenuwstelsel werken daar door krijgt je lichaam het erg zwaar hou upppers bij de uppers en downers onderaaan zeg ik altijd :)

  Dus ik zou zeggen geniet haal ook after e van te voren en neem pas de benzos als je gaat gapen/moe bent.
  Hopelijk heb je er iets aan!

  Greets!
   
 8. Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Thanks. Je hebt me wel kunnen helpen inderdaad.
   
 9. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Blij te horen!

  Het beste toegewenst!
   
 10. ^_^

  ^_^ Bewuste gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Vitamine C 1000mg richting AH doosje framboos halen. Nachillen en slapen beste manier. Kan ook in combi met GHB of enkele benzo natuurlijk:)
  Ow en Breakers eten ofcourse!
   
 11. willemv

  willemv Wijs gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Was aan het lezen en heb alleen op dit wat aan te merken. Het is niet waar dat een benzodiazepine in combinatie met speed of cocaine slecht is voor het hart. Het is zelfs beter voor je hart en voorkomt heel veel schade aan het hart als je een benzodiazepine combineert met speed of cocaine. Dit weet ik 100% zeker aangezien mijn psychiater mijn benzodiazepinen voorschreef omdat ik erge hartklachten krijg op de speed. Wat hij meerdere malen heeft gezegd is dat speed in combinatie met valium bijna geen schade aanricht aan het hart. Heb 6 jaar lang die twee gecombineerd had ik het niet gedaan dan zat ik hier niet. Dat was mijn hart helemaal naar de klote geweest. Dat heeft hij toen ook vaker gezegd maar xtc en benzodiazepinen gaan niet samen dus niet doen. Coke gebruikers nemen ook vaker benzo's om de negatieve effecten op te vangen.
   
 12. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Dank je wel voor je observatie, ben even verder gaan zoeken weer en kwam dit tegen van Trimbos erover:

  Zo staat het bij eigenlijk alle uppers beschreven. Is meer een waarschuwing voor mensen die gewoon alles door elkaar gebruiken. Maar je hebt gelijk het is niet zo (erg) schadelijk. Mocht je een zwak hart hebben of aandoening zou ik het zekere voor het onzekere nemen.

  Over XTC staat er dit:
  Bron

  Dank voor je feedback, ik zal het wijzigen. Het is blijkbaar (nog) niet helemaal duidelijk/bekend hoe de interacties nou precies verlopen.
  Greets!
   
 13. willemv

  willemv Wijs gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Er is jammer genoeg heel weinig bekend over interacties tussen bepaalde middelen. Denk met name ook dat ze willen voorkomen dat mensen massaal alles door elkaar gaan nemen. Het zou wel beter zijn als er veel meer over opgeschreven wordt. Zie het vaak genoeg dat mensen meerdere middelen naast elkaar nemen. Soms het ene middel om de nadelen van het andere middel op te heffen. Bij bijvoorbeeld ketamine een valium zodat je dikkere lijnen kan snuiven omdat je minder hevige tript. Of bij pep valium nemen om meer pep te kunnen pakken of een dopje ghb om een versnelling terug te gaan.

  Eigenlijk is het niet verantwoord om middelen te combineren tenzij je weet wat je doet. Er is zo weinig bekend over en over eventuele schade door combigebruik. Als je combineert doe het dan in samenspraak met een deskundige. Psychiater verslavingsarts of in die richting, hun weten meestal wel wat wel en wat totaal niet bij elkaar kan. Heb zelf veel middelen door elkaar genomen maar heb ook een prijs ervoor betaald. Lichamelijke en psychische schade en als ik het over kon doen zou ik het niet zo hebben gedaan.

  Er zijn ook genoeg combinaties die helemaal niet naast elkaar gaan omdat het ene middel het andere middel versterkt en andersom ook. Veel overdosissen zijn meerdere middelen naast elkaar zoals heroine valium en alcohol. Dat is drie keer min oftewel levensgevaarlijk tenzij je een hoge tolerantie heb en dan nog is het niet slim.
   
 14. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Doordat de kennis ontbreekt blijft het dus wel oppassen met uppers en downers combineren (tegelijk) en vind het vreemd dat jou psychiater je vrolijk valium geeft terwijl je aan de speed zit.. Klinkt als een erg amateuristische zielenknijper als je het mij vraagt.. Als je stopt ermee word je vanzelf al erg moe weet ik uit directe omgeving van paar jaar geleden. En slaap je als een rots :)

  Dus pas gewoon op met speed, mdma 4mc, etc en downers tegelijk, het kan niet gezond/goed zijn voor je!
   
 15. willemv

  willemv Wijs gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  In tegendeel deze psychiater was zelf gespecialiseerd in psychofarmica deze goede man heeft mijn leven meerdere keren gered. Had hij mij geen diazepam of tranxene gegeven bij de hartklachten die ik op die momenten had, dan had ik dit nu niet getypt. Heb door vervuilde speed op mijn 18e ongeveer chronische hartklachten ontwikkeld, toch ben ik doorgegaan. Ik experimenteerde met benzo's en als ik dan speed nam had ik nergens last van. Dit met mijn psychiater toentertijd besproken en hij mij uitgelegd dan een benzo alle negatieve effecten van een amfetamine opheft. Je hoeft het niet te geloven maar ik weet dat het hij gelijk had en ik heb het eerste jaar geen pammetjes gekregen bij de pep.

  Ben eerst anderhalf jaar gewoon doorgegaan met de pep in combinatie met valiums die ik niet op recept kreeg maar kocht. Na een opname van een jaar op een gesloten afdeling en zoveel afkick pogingen zijn de klachten zo erg geworden dat hij als enige optie had mij valium geven of mij dood laten gaan. Er was geen deur drie maar omdat hij ook zag dat het enige wat werkte valium was en op een gegeven moment ging het ook echt om mijn leven. Nu gebruik ik geen speed meer en benzo's remmen de klachten ook niet meer. Misschien dat je nu snapt waarom het gegeven is ben 25 en krijg 140mg methadon per dag. Ook zoiets ben gewoon extreem in mijn geval in alle opzichten can't help myself.
   
 16. Smeagol

  Smeagol Newbie

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Willemvaag heeft wel gelijk al schrik ik wel van die psychiater van hem. Die had hem bij zijn lurven moeten grijpen i.p.v. hem zijn pep laten gebruiken met zijn pammetjes.
  Je mag blij zijn dat je nog leeft man.
   
 17. Smeagol

  Smeagol Newbie

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Ik zelf ook trouwens :mrgreen:
   
 18. Erick

  Erick Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Ik vind dit allemaal heel interessant, maar toch vind ik dat benzodiazepine gebruikers met een schuin oog aangekeken worden. Als huisarts wordt je opgeleid dat als je ze voorschrijft crimineel bent bwvs.

  Ik ben het helemaal eens met de voor en nadelen, maar is er wel eens nagedacht dat het in de jaren 70 werd gezien als een wondermiddel en er mensen zijn die ze nu al 30 jaar of langer gebruiken, en die van de nieuwe dokters te horen krijgen dat ze moeten stoppen. Het is schandalig hoe deze mensen behandeld worden, ze moeten van wat ik weet rondom me heen, hemel en aarde bewegen om ze nog te krijgen. Terwijl het een deel van hun leven geworden is. Als mensen toch goed functioneren op benzo's laat ze toch. Nee kapot gooien met anti depressiva's dat doen ze wel.

  Ik ben het helemaal eens dat doktoren terughoudend moeten zijn hiermee, maar dat ze de oude garde met rust moeten laten. Dit is misschien een beetje oftopic, maar ik wou dit even kwijt. :P
   
 19. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Erick , geef je groot gelijk daarin, het is ook schandalig hoe sommige mensen op die manier (mis)bruikt worden op die manier. En inderdaad antidepressivum en nog maar willen voorschrijven heb me lachen moeten inhouden en dat spul nooit opgehaald aangezien het voor mij geen waarde of goeds doet. Haalde alleen op wat ik nodig had de apotheker keek me wel vreemd aan soms daardoor.

  Dank voor je toevoeging!
   
 20. Realities

  Realities Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Vind ook dat mensen die benzo's nemen en daar een indicatie voor is ( angst bv), laat die mensen gewoon hun dosis nemen wat de arts schrijft.
  Ipv af te bouwen en op neuroleptica zetten zoals in de psychiatrie veel gebeurt.
  En 25to life, ik doe dat ook, sommige dingen niet ophalen, idd word je soms dan vreemd bekeken.
  Beter een benzo bij een angststoornis, dan illegale middelen gebruiken om je angst te dempen, vind ik.
   
 21. Erick

  Erick Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  @Tijdloos,

  Dat was in mijn geval ook zo, ik kreeg benzo's en een stapel prozac, ik ging alles halen. Maar gebruikte en gebruik nog alleen de benzo's. Maar toendertijd deze ze nog niet zo moeilijk over benzo's.

  Gelukkig heb ik wel een goede, en jonge huisarts (dus hij kan nog jaren mee :tongueout:) de het begrijpt, heb het ook flink moeten onderbouwen, maar ik krijg ze tenminste gratis mee. Niet helemaal natuurlijk want op het eigen risico tellen ze gewoon mee.

  Groet Erick
   
 22. LeonaH

  LeonaH Newbie

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  al 3,5 jaar aan deze troep, begon met gestalkt te worden door mijn ex, kreeg ik temazepam voorgeschreven. nu jaren later heb ik alles geprobeerd wat er legaal en illegaal te verkrijgen is en alles werkt OF niet OF een aantal weken.
  dormicum, inslaper, vind ik geweldig samen met een doorslaper zoals lorazepam en flurazepam.

  bij mij is het zo erg dat ik 6 tabletten moest slikken van de hoogste dosis en werd dan 3x per nacht wakker. Nu na aandringen eindelijk alprazolam / tryptizol gekregen en het is een wonder, ik slaap op 50 mg 6 uren, halleluja! Dus misschien niet afkicken van de pammetjes. Ik heb een klacht ingediend tegen mijn eerste psychiater van de GGZ, welke mij in principe lichamelijk afhankelijk heeft gemaakt aan dit spul en nooit es een initiatief nam in de richting van verslavingszorg/afkicken/slaapziekenhuis of -poli.

  Voor alle benzo-verslaafden, probeer sederende antidepressiva en kom van deze verslavende troep af! of anders antihystamines die deze slaapverwekkende functie hebben! Ik heb eindelijk weer hoop na nachten niet slapen, veel geld besteed te hebben, heel veel ellende, niet naar school kunnende enzovoort.

  Vriendelijke groeten, bijna ex-benzo-verslaafde
   
 23. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Naar om te horen.. ben het met je eens dat de arts zich niet aan de regels houd. En niet de oorzaak probeert weg te hslen.
  Dank voor je peptalk aan alle benzo gebruikers die eraf willen..
  Bij mij hielp/helpt promethazine goed van de anti histamines om in slaap te komen :)

  Groet
   
 24. Erick

  Erick Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Ieder het zijne, ik gebruik al 25 jaar pammetjes en kan het stabiel houden. Antidepressiva zijn net zo verslavend ( zo denk ik erover). Antidepressiva's komen er bij mij ook niet in.

  Succes Erick
   
 25. maynerd

  maynerd Experimenterende gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Antidpressiva, hebben bij mij de werking dat ik druk word; dus nee, geen interesse in dat spul.
   
 26. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Heb de lijst met benzo's eens goed een update gegeven, zijn er (schrikbarend) veel..
   
 27. Marcko

  Marcko Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Flubromazepam staat er niet bij; het werkt 30 uur en het is nog legaal.
   
 28. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Inderdaad vergeten tevens oa pyrazolam nu we het toch over RC's hebben , even updaten dank!
   
 29. yellow2020

  yellow2020 Belezen gebruiker

  Benzo omrekentabel

  Ik dacht dat jullie onderstaande afbeelding wel konden waarderen. Ook heb ik er een vraagje over. Ik heb een benzo tolerantie waardoor ik zo'n 8mg alprazolam nodig heb (wat ongeveer overeenkomt met 80mg diazepam volgens de tabel). Nu ben ik geïnteresseerd in clonazepam waarvan de sterkste tabletten in 2mg komen. 2mg clonazepam komt volgens de tabel overeen met 2,5mg diazepam. 80 : 2,5 is 32. Dat zou betekenen dat ik dus 32 pillen van 2mg clonazepam nodig zou moeten hebben. Klopt dit of maak ik hier een hele grote rekenfout? Ik weet dat ik een hoge tolerantie heb maar dit klinkt me te ziek in mij oren.
   

  Bijgevoegde bestanden:

 30. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Re: Benzo omrekentabel

  Altijd handig!
  Heb even je plaatje verandert zodat het makkelijk zichtbaar is.

  Dank voor je toevoeging, zijn zat mensen die met die vragen rondlopen.

  Tegen hen die aan het stoppen zijn of gaan (minderen) succes!
   
 31. yellow2020

  yellow2020 Belezen gebruiker

  Re: Benzo omrekentabel

  Ben ook onderstaande tabel tegengekomen. Die beweert weer net wat andere equivalenten. Uitgaande van deze tabel is 0,5 clonazepam gelijk aan 10mg diazepam. Dat lijkt mij wat waarschijnlijker.

  [​IMG]
   
 32. yellow2020

  yellow2020 Belezen gebruiker

  Re: Benzo omrekentabel

  Volgens de laatste tabel is 0,5mg clonazepam gelijk aan 10mg diazpam en 2mg clonazepam dus 40mg diazepam. Die uitkomst klinkt mij wat aannemelijker dan de berekening die ik maakte met behulp van de eerste tabel. Kan iemand dit verifiëren? Uit persoonlijke ervaring misschien? Dit maakt clonazepam voor mij namelijk interessant omdat ik voor ongeveer de zelfde prijs als waar ik 100x 1mg alprazolam voor kan krijgen, 100x 2mg clonazepam kan krijgen. Daar heb ik dan dus minder tabletten voor nodig en doe ik er langer mee = goedkoper.
   
 33. ShakE_iT

  ShakE_iT Experimenterende gebruiker

  Re: Benzo omrekentabel

  Ik heb vrij veel ervaring met zowel Clonazepam ( Rivotril) als Alprazolam ( Xanax,,Xanax Retard);

  ik heb beide tabellen niet helemaal bestudeerd ofzo, maar dat 2 mg clonazepam dus met 2,5 mg diazepam en je bijgevolg 32 tabletten van 2 mg zou nodig hebben om aan een benaderende (tabellen kunnen nooit exact zijn, maar die eerste is absoluut ver ver fout) om aan een hoeveelheid van 8 mg alprazolam dagelijks oftewel 80 mg diazepam te komen.

  Ik kan zeggen dat de tweede tabel veel juister is, toch wat betreft clonazepam, daar komt een halve mg clonazepam overeen met 10 mg diazepam en gelijk met ook een halve mg alprazolam.
  Deze cijfers vind je in de meeste tabellen toch wel terug, sommigen rekenen eerder 1 mg clonazepam gelijk aan 1 mg alprazolam.....


  Het grote voordeel van Clonazepam is dat het een veel langere halfwaardetijd heeft en dus veel langer werkt, in je bloed blijft dan Alprazolam.
  Clonazepam heeft als T1/2 ( halfwaarde-eliminatietijd): 30 u tot 50 u, langwerkend dus
  Alprazolam heeft slechts 8u tot 12u: kortwerkend eerder, ook al heb je de Retard, die pieken gewoon niet ineens ( alle stof wordt niet in 1 x maar gedurende de hele T1/2 vrijgegeven).


  De snelheid van werken ( onset of action) van beiden verschilt ook: Alprazolam, de direct-werkende dan toch werkt al snel, na ongeveer 30 min.
  Clonazepam heeft een tragere onset: 1-4u, 1,5 uur gemiddeld, voordat de piek ( maximale plasmaspiegels in het bloed bereikt zijn)

  Bij de apotheek is generieke Alprazolam ( niet van het merk) al vrij duur, zeker de 2 mg versie en ook de Xanax, het merk zelf is echt wel prijzig, Xanax-Alprazolam Retard bestaat alleen van het merk, betaal je zelfs in de apotheek meer dan 25 euro voor 30 tabletten.

  Ik zou kiezen ( veronderstel dus dat je via een dealer koopt) voor 100 x 2 mg clonazepam ipv 100 x 1 mg alprazolam ( garandeer je dat clonazepam qua sterkte overeenkomt en ook sterk en goed tegen angst werkt, het maakt niet te suf, misschien ietsje suffer dan xanax)

  Normaal zijn 2 tot 4 pillen per dag ( van 2 mg) absoluut voldoende ( gezien de langere werking)
   
 34. yellow2020

  yellow2020 Belezen gebruiker

  Re: Benzo omrekentabel

  Hoi ShakE_iT,
  Bedankt voor je reactie. Al vond ik de eerste alinea "ik" tot "komen." een beetje vaag geschreven.
   
 35. yellow2020

  yellow2020 Belezen gebruiker

  Re: Benzodiazepinen algemene informatie

  Een tijdje terug heb ik een topic geopend over hoelang het duurt voordat een benzotolerantie verdwenen is. Gisteren ben ik daar door een eigen ervaring wat wijzer mee geworden en ik wilde dat ook graag in dit topic delen:

  Op het moment dat ik dit topic openende gaf (zoals je kan lezen) 6mg me nog net een lekker effect. Rond die periode had ik een vrij grote hoeveelheid alprazolam gekocht die redelijk snel op was. Mij tolerantie was daardoor zo erg gestegen dat ik op 20mg zat voor een merkbaar effect. Maar echt een lekkere roes gaf dat niet eens meer. Toen die zak op was heb ik besloten om het een aantal maanden (mijn richtlijn was 6 maanden) niet meer te gebruiken zodat mijn tolerantie kon zakken. Na een aantal dagen geleden een paar keer oxycodon gebruikt te hebben had ik het gevoel dat ik last had van ontwenningsverschijnselen (ik weet het, dat is wel erg snel maar ik voelde me gewoon echt niet fit. Wat koud en dan weer warm, niet lekker in mijn vel etc. etc.) Toen dus toch naar de alprazolam gegrepen. Het was precies twee maanden geleden dat ik het voor het laatst had genomen dus ik had geen idee in hoeverre mijn tolerantie was gedaald dus ik nam 5mg alprazolam. Dit gaf een heel licht effect. Nog een keer 5mg genomen en ik werd vanochtend wakker met een typische verwardheid ten gevolge van benzo-gebruik: "Huh? Hoe ben ik in bed beland?" Toen ik beneden kwam zag ik ook dat ik wat dingen had opgeruimd. Ook daar wist ik niets meer van. Ook heb ik de hele dag behoefte aan koffie, wat ik wel vaker heb na een benzo-avond. Nu even to the point: 5mg was dus net iets te weinig en 10 blijkbaar net iets te veel. Als ik daar het gemiddelde van neem zit je op 7,5mg. Ik denk dat dat een mooie dosis was geweest.

  Op basis van deze ervaring kan ik zeggen dat (in mijn geval!) mijn tolerantie in 2 maanden tijd ongeveer met 62,5% gedaald is.

  De reden dat ik dit schrijf is omdat veel mensen (ik zelf ook) met de vraag rondlopen hoe lang het duurt voordat je benzotolerantie is verdwenen, of in ieder geval grotendeels is verdwenen.

  Onthoud wel dat deze bevinding voort komt uit een "onderzoek" van 1 persoon. Grote kans dat dit erg per persoon kan verschillen. Ook zijn er waarschijnlijk talloze andere factoren die invloed hebben op de snelheid waarin de tolerantie afneemt. En waarschijnlijk zal dit ook per benzo verschillen. Zie het dus meer als een richtlijn en laat vooral je eigen bevindingen achter! Als meerdere mensen hun eigen bevindingen posten kunnen we checken of deze bij elkaar in de buurt komen.
   
 36. Jixx

  Jixx Bewuste gebruiker

  Wooow! Ik wist niet dat er zoveel verschillende benzodiazepines zijn. Ik kende er wel een aantal, maar zoveel wist ik echt niet. Allemaal binnen Nederland verkrijgbaar?
   
 37. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  In zekere zin wel ja , ligt aan je methode om het te halen.
   
 38. Hallo, ik ben nieuw hier omdat ik met een probleem worstel en hier wat meer informatie hoop te krijgen.

  Kort samengevat: Ik lijd aan PTSS en NSS (Narcistisch slachtoffer syndroom), ben daarvoor in behandeling bij psychiater na zelfmoordpoging. Momenteel neem ik daarvoor antidepressiva: Cymbalta 60 mg (serotonine en noradrenaline) 's ochtends en Nestrolan 100 mg (Trazodone hidrochloryde) + Alprazolam 50 mg 's avonds. Voordien soms ook halve benzo overdag als ik paniekaanval kreeg, maar dat is niet mer nodig.

  Ik kan op die medicatie drinken zonder bijwerkingen, in die zin dat ik natuurlijk niet drink na Nestrolan en Alprazolam, want dan ga ik tegen de vlakte. Deze medicijnen zijn voorgeschreven door de psychiater en worden nauwkeurig opgevolgd. En ik moet zeggen dat ik me stukken beter/gelukkiger voel dan een paar maanden geleden. So far, so good...

  Nu had ik graag geweten of Prazepam (Lysanxia) gebruikt wordt als verkrachtingsdrug. En hoe gevaarlijk dit kan zijn in combinatie met de medicatie die ik al neem, en ook in combinatie met alcohol. Ik ben een paar weken geleden een viertal uur van een nacht kwijt en ik heb het vermoeden dat er in die vier uur dingen gebeurd zijn die niet kunnen. De man die toen bij mij was heeft toegang tot Prazepam. Zijn eigen vrouw heeft al driemaal hetzelfde als ik meegemaakt. En vorige week is er een getuigenis van een derde vrouw opgedoken. Ik ben ongeveer vier uur kwijt, heb flarden van een donkere, koude plaats en gras. Verder niets... Onderweg naar huis heb ik eerst een paniekaanval gekregen, even later viel ik in slaap en ben op geparkeerde wagen gereden. De eigenaars hebben de politie gebeld en die hebben alle moeite van de wereld moeten doen om mij wakker te krijgen... Na een ongeluk... Dan zit je toch vol met adrenaline? Val ik gewoon in slaap... Klopt niet! Nadien heb ik 24 uur aan een stuk geslapen en nog steeds geen enkel idee wat er in die vier verloren uren gebeurd is, waar ik gezeten heb en waarom ik in godsnaam mijn eigen auto genomen had, terwijl ik met de taxi naar huis zou gaan...

  Iemand hier die mij een antwoord kan geven? Ik ben namelijk bang dat ik verkracht ben die nacht...
   
 39. Tijdloos

  Tijdloos DF Staff Medewerker Moderator

  Weet je nog wel wat over die avond of een drankje bitter smaakte bijvoorbeeld?
  Of blauw of een andere opmerkelijke kleur is gedronken of gekregen?

  Veel beterschap heel vervelend wat je is overkomen.
  Hoop dat je de juiste hulp krijgt naar wens!
   
 40. SkittlesAndMe

  SkittlesAndMe Badass junkie

  Het lijkt me het meest verstandig als je zo snel mogelijk naar de politie stapt. Dit is geen zaak voor op een drugsforum, een vermoedelijke verkrachting hoort via de politie te gaan.

  Sterkte
   
Laden...

Deel Deze Pagina